Đây là nội dung được Bộ LĐ-TB&XH đưa ra đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Theo đó, việc tiếp tục phát huy những kết quả về đào tạo trực tuyến không chỉ để ứng phó trong thời kỳ dịch bệnh mà cần đẩy mạnh thành một xu hướng đào tạo mới trong tương lai nhằm phát huy nội lực và các điều kiện cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tạo điều kiện cho người học được chủ động về không gian, thời gian, địa điểm và có nhiều lựa chọn học tập phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cá nhân.

Do vậy, theo Bộ LĐ-TB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước hết cần tăng cường đầu tư, xây dựng hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp bao gồm việc học tập trực tuyến (e-learning), hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS), hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS) và thực hiện việc số hóa toàn bộ các hoạt động quản lý, đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục giảng dạy trực tuyến

Tiếp đó, các trường cần lựa chọn, đẩy nhanh việc số hóa các nội dung học tập đồng thời với việc thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy trực tuyến đối với các môn học, mô đun, tín chỉ phù hợp trong chương trình đào tạo chuyên môn ngành, nghề; tổ chức giảng dạy trực tuyến các nội dung lý thuyết, các môn học chung bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập trên các nền tảng công nghệ số.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần có sự phối hợp để cho phép người học có thể đăng ký học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác nhau nhưng vẫn được công nhận kết quả học tập, không phải học lại và đóng học phí đối với các nội dung đã học.

Ngoài ra, các cơ sở cho phép học sinh của các trường THCS, THPT, công nhân, người lao động, người lao động ở nước ngoài được đăng ký học trước một số môn học, mô đun, tín chỉ phù hợp theo hình thức trực tuyến, kết quả học tập được tích lũy và công nhận khi ghi danh vào học chính thức tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp nào đó.

Phương án nộp học phí online, giảm học phí cho người học khi đăng ký học trực tuyến và có chế độ chính sách phù hợp đối với nhà giáo tham gia giảng dạy trực tuyến cũng cần phải cân nhắc, tính toán.

Thúy Nga