Ban đấu giá của HNX đang kiểm tra phiếu đấu giá, tại phiên đấu giá Cosevco. (Ảnh: HNX)

Linh Chi (Vietnam+)