Cụ thể, học phí năm học 2021-2022 cho sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm 2019 trở về trước như sau:

Đào tạo đại học:

1.430.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

Đào tạo sau đại học:

Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa I:  2.145.000 đồng/thàng x 10 tháng/năm học

Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II:  3.575.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm

Học phí năm học 2021-2022 cho sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm 2020 và 2021:

Đào tạo đại học:

Ngành Y khoa: 6.800.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

Ngành Răng – Hàm – Mặt: 7.000.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

Ngành Phục hình răng: 5.500.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

Ngành Dược học: 5.000.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

Ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Dinh dưỡng, Y tế Công cộng: 3.800.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

Các ngành thuộc khoa Điều dưỡng, Hỹ thuật y học 4.000.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

Đào tạo sau sau đại học:

Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa I:

Các ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học: 5.000.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

Các ngành Y học cổ truyền, các ngành thuộc khoa Điều dưỡng, Kỹ thuật y học: 4.000.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

Các ngành thuộc khoa Y tế công cộng: 3.500.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học.

Đào tạo tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II:

Các ngành Ykhoa, Răng – Hàm – Mặt,  Dược học: 6.000.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

Ngành Y học cổ truyền, các ngành thuộc khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật y học: 4.800.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

Các ngành thuộc khoa Y tế công cộng: 4.200.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học.

Đào tạo cử nhân điều dưỡng liên thông cho Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM: 3.300.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

Đào tạo văn bằng 2, đào tạo theo địa chỉ sử dụng: 5000.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học.

Năm 2021, Trường ĐH Y Dược TP.HCM tuyển 2.345 chỉ tiêu

Lê Huyền