Gần 9.000 tổ chức vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng đất, với diện tích hơn  137,6 nghìn hécta. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Hùng Võ (Vietnam+)