Miếu thờ mà nhân dân đã xây dựng lên sau khi quy hoạch. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/Vietnam+)

Nguyễn Văn Cảnh (Vietnam+)