Ứng dụng học

ngoại ngữ

qua ứng dụng

Qooco Hotel

giúp cải thiện khả năng giao tiếp (Ảnh: Qooco)

Giám đốc điều hành Qooco, David Topolewski. (Ảnh: Qooco)

Việt Hải/Singapore (Vietnam+)