Để bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời giúp cho giáo viên được sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa, Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT tổ chức cho

giáo viên

dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6.

Theo đó, ở đợt 1, mỗi Sở GD-ĐT chọn cử 10 giáo viên có kinh nghiệm/môn học để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa qua website của các nhà xuất bản; cung cấp thông tin về tài khoản cho giáo viên tham gia góp ý để đăng nhập website và góp ý các bản mẫu sách giáo khoa đến ngày 9/12.

Các Sở tổng hợp ý kiến góp ý của các giáo viên đối với từng bản mẫu

sách giáo khoa

, gửi bản mềm về Bộ GD-ĐT trước ngày 10/12.

Ở đợt góp ý thứ hai, các Sở tổ chức cho giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 góp ý. Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường nhận tài khoản và hướng dẫn cho toàn bộ giáo viên được phân công dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 vào website của các nhà xuất bản để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa đã được các nhà xuất bản hoàn thiện sau góp ý đợt 1; đưa việc tìm hiểu nội dung các bản mẫu sách giáo khoa vào sinh hoạt tổ chuyên môn để nghiên cứu, góp ý và chuẩn bị việc đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, bắt đầu từ ngày 25/12.

Ở đợt góp ý thứ ba, các Sở thông báo cho giáo viên, cán bộ quản lý tìm hiểu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa đã được các nhà xuất bản hoàn thiện, đưa lên website của các nhà xuất bản trước khi in và phát hành.

Ngân Anh