Trong thời gian vừa qua, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Điển hình là Quyết định số 1304/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2009 về cơ chế chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2009-2013.

Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ cho nhân dân trong vùng thâm canh mua máy gặt đập liên hợp, máy làm đất bằng 20% giá trị của máy (bình quân 60ha được hỗ trợ mua một máy thu hoạch lúa và một máy làm đất).

Tỉnh cũng tiến hành thực hiện thí điểm nhiều mô hình

cơ giới hóa

đồng bộ tại các huyện Yên Định, Triệu Sơn, Thiệu Hóa… với diện tích hàng trăm ha. Hiện toàn tỉnh có trên 500

máy gặt

đập liên hợp trong đó: vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao có 482 máy… Qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩn, giải phóng sức lao động cho nông dân./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)