Theo tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (

HoSE

), từ ngày 13/5/2010 Sở sẽ chính thức đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Bao bì dầu thực vật (mã chứng khoán:

VPK

) vào

diện cảnh báo

.

Lý do, theo Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, lợi nhuận sau thuế của VPK đạt 9,879 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008, cơ quan kiểm toán đã có ý kiến loại trừ về chi phí kinh doanh dở dang, thành phẩm và phân bổ chi phí trả trước nên công ty đã

điều chỉnh

hồi tố các chi phí năm 2008 vào năm 2009, khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2009 là âm

16,47 tỷ đồng.

Cụ thể, kiểm toán có ý kiến về các điểm loại trừ như sau:

Khoản mục chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn ngày 31/12/2008 có giá trị sổ sách lần lượt là 3,68 tỷ đồng và 2,09 tỷ đồng chưa được phân bổ hết vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ đối với chi phí trả trước ngắn hạn và 50% đối với chi phí trả trước dài hạn.

Phụ tùng thay thế đã xuất dùng có giá trị ước tính 2,4 tỷ đồng chưa được hạch toán giảm hàng tồn kho và phân bổ 50% giá trị vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Công ty đánh giá lại tỷ giá đối với số dư nợ vay ngân hàng có gốc ngoại tệ theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2008 chưa phù hợp. Nếu đánh giá theo tỷ giá bình quân lên ngân hàng thời điểm 31/12/2008 thì khoản lỗ chênh lệch tỷ giá là 900 triệu đồng.

Tại ngày 31/12/2008, giá trị sản phẩm dở dang công ty báo cáo là 22,23 tỷ đồng, trong đó giấy tấm carton các loại là 19,1 tỷ đồng đã tồn kho lâu và không luân chuyển nhưng công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và cũng chưa có biện pháp xử lý lô hàng này./.

Linh Chi (Vietnam+)