Trong năm nay, Hà Nội dự kiến thu 2.600 tỷ đồng từ các dự án đấu giá quyền sử dụng

đất nhằm góp phần tăng nguồn thu ngân sách các cấp trên địa bàn thành phố, bổ

sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển; hoàn chỉnh hạ tầng đô thị,

hạ tầng

nông

thôn.

Trong số này, nguồn thu từ các dự án thuộc thành phố quản lý là 2.290 tỷ đồng;

đấu giá đất nhỏ lẻ và thu tiền sử dụng đất khác do các quận, huyện thị xã quản

lý là 310 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, sẽ có 33 dự án được đưa ra

đấu giá

quyền sử dụng đất

, trong đó,

khối quận và thị xã có 8 dự án, số thu đấu giá khoảng 700 tỷ đồng; khối huyện 21

dự án (khoảng 1.420 tỷ đồng); khối các sở, ngành có 4 dự án (khoảng 480 tỷ

đồng).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm lập, phê duyệt kế

hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất được

thành phố giao làm

chủ đầu tư

đồng thời triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng và

đấu giá các khu đất nhỏ lẻ của đơn vị mình, đảm bảo tính khả thi./.

Minh Nghĩa (Vietnam+)