Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 94/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông

tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực

hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu

tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo đó, kể từ ngày 15/8/2011, đơn giá đối với

trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì tỷ lệ để tính đơn giá thuê

đất một năm được tính bằng 1,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh quy định hoặc quyết định theo quy định.

Đối với đất thuộc đô

thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có

khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm

mặt bằng

sản

xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ thì căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ để tính đơn giá thuê đất nhưng tối đa không

quá hai lần tỷ lệ theo quy định.

Trường hợp cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì số tiền thuê

đất phải nộp được tính bằng số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp được

giao đất có thu tiền sử dụng đất có cùng vị trí, cùng

mục đích sử dụng

đất và

thời hạn sử dụng đất.

Cũng theo

Thông tư

, nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất

như sau: Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định 5 năm. Hết thời gian ổn

định, nếu giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tăng dưới 20% so với giá

đất để tính tiền thuê đất tại thời điểm xác định đơn giá thuê đất lần trước đó

thì áp dụng theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm

điều chỉnh đơn giá thuê đất để xác định đơn giá thuê đất của kỳ ổn định (5 năm)

tiếp theo nhưng đảm bảo không thấp hơn đơn giá thuê đất của thời gian ổn định

liền kề trước đó.

Trường hợp giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tăng

từ 20% trở lên so với giá đất để tính tiền thuê đất tại thời điểm xác định đơn

giá thuê đất lần trước đó thì Sở Tài chính chủ trì xác định hệ số điều chỉnh giá

đất theo quy định.

Hết thời gian ổn định (5 năm) nhưng do nguyên nhân khách quan

chưa điều chỉnh được đơn giá thuê đất thì tiếp tục áp dụng đơn

giá thuê đất

của

kỳ ổn định trước để tạm nộp tiền thuê đất cho thời gian đó; khi cơ quan có thẩm

quyền thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất của từng lần điều chỉnh thì áp dụng

chính sách và giá đất thu tiền thuê đất tương ứng tại từng lần điều chỉnh đồng

thời truy thu tiền thuê đất nộp còn thiếu của thời gian tạm nộp (nếu có)./.

(TTXVN/Vietnam+)