Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Công văn số 2327/UBCK-PTTT về việc

hướng dẫn triển khai Thông tư 74 của Bộ Tài chính; theo đó, ngoại trừ quy định

về

giao dịch ký quỹ

(margin) chưa có văn bản hướng dẫn, các quy định còn lại

trong Thông tư 74 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1/8 đã có hướng dẫn cụ

thể.

Ủy ban Chứng khoán sẽ ban hành quyết định riêng hướng dẫn chi tiết về giao dịch

mua ký quỹ chứng khoán để thực hiện. Khi chưa có văn bản hướng dẫn của Ủy ban

Chứng khoán về giao dịch margin, nghiêm cấm các công ty

chứng khoán

và nhà đầu

tư triển khai nghiệp vụ này.

Đối với trường hợp nhà đầu tư mở nhiều tài khoản giao dịch tại các công ty

chứng khoán khác nhau, thì trong hồ sơ mở tài khoản tại công ty chứng khoán thứ

2 trở đi phải ghi rõ: số lượng tài khoản đã mở, mã số và tên công ty chứng khoán

nhà đầu tư đã mở tài khoản đứng tên mình hay tài khoản giao dịch ủy quyền trước

đó.

Đối với giao dịch chứng khoán trong ngày, điểm đáng chú ý trong Công văn này là

nhà đầu tư không được phép thực hiện giao dịch mà không dẫn đến việc thay đổi

quyền sở hữu chứng khoán.

Nhà đầu tư

khi đặt lệnh mua, bán cùng một loại chứng khoán trong ngày giao

dịch không được dẫn đến trường hợp các lệnh đối ứng ngược chiều cho cùng một

loại chứng khoán của nhà đầu tư đó khớp với nhau.

Theo Ủy ban Chứng khoán, điều đó có nghĩa là nhà đầu tư đã mua và bán với chính

mình, không dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu số chứng khoán đã đặt lệnh. Trong

từng đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng/mở cửa tại sàn Thành phố Hồ Chí

Minh, việc cùng một lúc đặt lệnh mua và bán ngược chiều cùng một chứng khoán là

không được phép.

Ủy ban Chứng khoán cũng không cho nhà đầu tư sử dụng các tài khoản khác nhau

của mình mở tại các công ty chứng khoán để mua, bán cùng loại chứng khoán trong

ngày giao dịch. Nhưng lại cho phép ngoại lệ trong trường hợp giao dịch giải chấp

trên

tài khoản

của nhà đầu tư được thực hiện theo thỏa thuận trước đó giữa công

ty chứng khoán và nhà đầu tư.

Như vậy, nhà đầu tư dùng vốn vay phải giải chấp thì

có ngoại lệ, còn nhà đầu tư không dùng vốn vay thì không có ngoại lệ.

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu các công ty chứng khoán có trách nhiệm phối hợp với

ngân hàng lưu ký để kiểm tra, đối chiếu về yêu cầu ký quỹ giao dịch và tính hiệu

lực của lệnh giao dịch để đảm bảo tính hợp pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)